Právní služby nejen v oblasti nemovitostí

Advokátní kancelář JUDr. Aleny Peškové byla založena v roce 2005 a v současné době je představována třemi samostatnými advokátkami a několika pracovníky pro zajištění administrativní podpory. Kancelář má sídlo v Praze 1, v ulici Na Poříčí 1071/17. Kancelář poskytuje komplexní právní servis a prostřednictvím svých partnerů zajišťuje v odpovídajícím rozsahu rovněž finanční a daňové poradenství.

více informací ...

Aktuální informace

Otevřeno

......

Vaše AK

Advokátní Kancelář Pešková

Naše advokátní kancelář může při poskytování právních služeb těžit ze svých  bohatých zkušeností, nabytých při zastupování širokého spektra klientů, kterými jsou jak právnické tak fyzické osoby, podnikatelé i osoby, které potřebují pomoci v soukromých záležitostech.

Naši klientelu tvoří developerské společnosti, realitní kanceláře, společnosti z oblasti stavebnictví, montážní firmy, majitelé a správci nemovitostí, společnosti zabývající se velkoobchodem i maloobchodem, provozovatelé restaurací, a mnoho dalších.

Mezi naše priority patří

 • zajištění vysoké úrovně znalostí u všech členů naší advokátní kanceláře a jejich neustálé prohlubování
 • rychlý, profesionální, osobní a zdvořilý přístup
 • poskytnutí individuálních podmínek spolupráce
 • maximální úsilí při vyřizování požadavků našich klientů a nalézání optimálního řešení jejich problémů
 • intenzivní komunikace s klienty
 • zajištění prvotřídního právního servisu, při jehož poskytování dbáme především na standardy profesní etiky

Náš tým

JUDr. Alena Pešková

JUDr. Alena Pešková advokát

právo nemovitostí, rodinné právo, smluvní agenda, obchodní právo


1997 - 2002

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

2002

Rigorózní zkouška na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni

2005

Advokátní zkouška

Od r. 2005

člen ČAK

Mgr. Michaela Krajčovičová

Mgr. Michaela Krajčovičová advokát

právo nemovitostí, sporná agenda, vymáhání pohledávek, rodinné právo


2001 - 2007

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2011

advokátní zkouška

Od r. 2011

člen ČAK

Mgr. Lenka Posluchová

Mgr. Lenka Posluchová advokát

právo nemovitostí, smluvní agenda, rodinné právo


2007 - 2012

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

2011

odborná stáž na Eötvös Loránd University, Budapest

Od r. 2012

advokátní koncipient

2016

advokátní zkouška

Právo nemovitostí služby pro realitní kanceláře

Sepíšeme Vám nebo zrevidujeme smlouvu o zprostředkování či rezervaci, smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, kterými jsou nejčastěji kupní a darovací smlouva.

Rovněž právně ošetříme další způsoby nakládání s nemovitými věcmi, např. zřízení zástavního práva, služebnosti, reálného břemene, předkupního práva. Zajistíme sepis nájemních a podnájemních smluv.

Připravíme Vám smlouvu o převodu družstevního podílu a smlouvu o finančním vyrovnání s tímto související.

Poskytujeme službu advokátní úschovy při vypořádání kupní ceny, která je prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky České advokátní komory.

Smlouvy vždy vyhotovuje a připravuje právník, zpravidla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zadání případu.

Samozřejmostí je ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak cizích, před advokátem podepsaných.

Nabízíme organizaci podpisu v naší advokátní kanceláři, u kterého je vždy k dispozici právník naší AK.

Smlouvy zpracováváme vždy v souladu s podmínkami konkrétního případu.

Naše smlouvy jsou kladně hodnoceny a bez jakýchkoliv připomínek akceptovány veškerými bankami a katastrálními úřady.

Klienty zastupujeme v řízení jak před katastrálními úřady, tak v soudních sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů.

Poskytujeme makléřům realitních kanceláří právní poradenství a doporučení vhodného postupu v zadaném případě.

Poskytnutím kvalitní právní služby klientům napomáháme získání a udržení dobrého jména realitní kanceláře, kterou zastupujeme.

Bezpečná úschova peněžních prostředků

Peněžní prostředky jsou uloženy na bankovních účtech advokátní kanceláře u bankovního ústavu, který je definován ve smlouvě.

Veškeré peněžní transakce probíhají bezhotovostními platbami v souladu s právními předpisy České republiky. Transakce v hotovosti jsou přípustné pouze na žádost kupujícího či prodávajícího v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími omezení plateb v hotovosti.

Název každého účtu úschov obsahuje označení „Účet úschovy“ nebo obdobné označení, které jasně deklaruje a odlišuje vázaný účet od ostatních účtů a činí jej nedotknutelný vůči třetím subjektům (např. exekutorům).

Každý obchodní případ (každá jednotlivá smlouva o úschově) má přirazen jedinečný účet úschovy. Po dobu platnosti smlouvy o úschově tento účet slouží jen a výhradně pro daný obchodní případ.

Při uzavření smlouvy o úschově je provedena identifikace smluvních stran dle požadavků zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Advokátní kancelář ověří totožnost osob podepisujících smlouvu o úschově dle předložených dokladů totožnosti anebo si vyžádá doložení ověření totožnosti státem danou autoritou.

S peněžními prostředky na účtu úschov nakládá advokátní kancelář pouze dle ustanovení písemné smlouvy o advokátní úschově, od kterých se nemůže odchýlit bez předchozí písemné dohody všech smluvních stran, pokud závazné rozhodnutí orgánu veřejné moci či obecně závazný právní předpis České republiky nestanoví jinak.

více informací ...

Při jakékoli transakci na účtu úschovy zasílá advokát informaci o transakci všem účastníkům smlouvy o úschově, případně makléři realitní kanceláře. Účastníci smlouvy tak mají okamžitý přehled o pohybech na účtu úschov.

Advokátní spis vztahující se k individuální transakci může být kdykoliv předložen na vyžádání klientům a kontrolní komisi České advokátní komory.

Na vyžádání klienta je advokátní kanceláří klientovi kdykoli předložen elektronický bankovní výpis z předmětného účtu úschov.

Po připsání peněžních prostředků na účet úschov oznamuje advokátní kancelář bance identifikaci majitele peněžních prostředků za účelem jeho evidence v systému pojištění vkladů, spravovaného Fondem pojištění vkladů.

Výplata peněžních prostředků z účtu úschov je provedena nejpozději do deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených ve smlouvě, není-li stanoveno ve smlouvě jinak.

Veškeré dokumenty, na jejichž předložení je vázána výplata peněžních prostředků z vázaného účtu, jsou předkládány v originále nebo úředně ověřené kopii, nestanoví-li smlouva o úschově finančních prostředků pro jednotlivé dokumenty odlišnou formu. V případě daňových přiznání lze akceptovat  naskenované kopie dokumentů splňující veškeré náležitosti pro výplatu.

V případě požadavku klienta není výplatu peněžních prostředků z účtu úschov oprávněna provést pouze jedna osoba. Autorizace příkazu k výplatě (platební příkaz) v takovém případě provádí současně dva advokáti, z nichž každý disponuje svými jedinečnými přístupovými údaji.

Advokátní kancelář je schopna připravit smlouvu o úschově a přijmout na účet úschovy peněžní prostředky nejpozději do tří pracovních dnů od zadání požadavku, není-li dohodnuto jinak.

Advokátní kancelář vede spis dle požadavků České advokátní komory.

Advokátní kancelář postupuje při poskytování úschov v souladu se stavovskými předpisy a závaznými pokyny České advokátní komory.

Advokátní kancelář má uzavřeno pojištění odpovědnosti advokáta.

Další právní služby

Právní  služby pro developery

Naše advokátní kancelář Vám ochotně poskytne kompletní právní pomoc při vypracování, revizi a uzavírání všech smluv, potřebných pro realizaci Vašeho záměru, zejména zprostředkovatelských, rezervačních, budoucích či finálních kupních. Zastoupíme Vás při jednání s úřady a při vyřizování potřebných povolení. Součástí našich služeb je i vypracování či revize právních podkladů pro developerské projekty, především vypracování prohlášení vlastníka.

Rodinné právo

Poskytujeme právní poradenství ohledně zúžení rozsahu společného jmění manželů, při rozvodu manželství a vypořádání společného jmění manželů, vypořádání společného nájmu bytu, úpravy poměrů nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu manželství, zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti, výživného, pěstounské péče, osvojení, poručenství a opatrovnictví, jakož i v otázkách určení nebo popření otcovství.

Vymáhání pohledávek

Naše kancelář Vám poskytne právní pomoc při vymáhání pohledávek, a to jak v rámci mimosoudního řešení, tak v řízení před soudy a rozhodčími orgány. Doporučíme Vám adekvátní zajištění Vašich pohledávek, připravíme Vám podklady k potřebnému právnímu jednání.

Obchodní a korporátní právo

Poskytujeme právní služby týkající se zakládání obchodních společností, jejich změn, úpravy právních poměrů, zvyšování a snižování základního kapitálu, převodů obchodních podílů, zrušení a likvidace společností, nabízíme právní pomoc při přípravě a řízení valných hromad, schůzí představenstva, zajišťujeme zastupování v obchodních sporech a rejstříkovém řízení.

Smluvní agenda

Nabízené právní služby v této oblasti zahrnují právní pomoc při vyjednávání a následné sepsání širokého spektra občanskoprávních a obchodněprávních smluv.

Pracovní právo

Služby naší kanceláře mohou v oblasti pracovního práva využít jak zaměstnavatelé při sepisu pracovních smluv, výpovědí či interních pracovních předpisů, tak i zaměstnanci mimo jiné při zastupování v řízení týkajících se např. rozvázání pracovních poměrů.

Právní due diligence

Nabízíme analýzu zamýšlených obchodních transakcí, zejména akvizic, fúzí či jiných dispozic s obchodními společnostmi, a to především za účelem odstranění či minimalizace možných právních rizik, která by z takových transakcí mohla vzejít. Zajistíme Vám proto mimo jiné komplexní provedení právního auditu společnosti spočívající v popisu a zhodnocení právního stavu, resp. postavení společnosti ve vztahu k třetím subjektům a ve zhodnocení jednotlivých smluv převážně z hlediska jejich platnosti a případných rizik.

Informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem

Dovolujeme si Vás informovat, že v souladu s novelou zákona na ochranu spotřebitele byla dne 5.2.2016 na základě své žádosti pověřena Česká advokátní komora k řešení mimosoudních sporů ze smluv o poskytování právních služeb mezi klientem, jako spotřebitelem, a advokátem. Internetová adresa tohoto orgánu je www.cak.cz. Výkonem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pověřena tzv. Smírčí komise České advokátní komory. Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád.Pro větší pružnost a flexibilitu právních služeb mohou naši klienti při podepisování veškerých dokumentů využít oprávnění advokáta ověřovat pravost jejich podpisu.

Odměna

Cena za 1 hodinu práce právníka - 2 500,-Kč + DPH.

V ceně jsou zahrnuty náklady jako poštovné, hovorné apod. V ceně zahrnuty nejsou soudní, správní a jiné poplatky, cestovní náklady, náklady na překlady a ověřování listin


V případě zájmu klienta je možno sjednat i tzv. paušální odměnu, tj. určitý počet garantovaných hodin právních služeb v rámci kalendářního měsíce, přičemž cena právních služeb je sjednána nižší než cena výše uvedená.

Obvyklá splatnost faktur 14 dnů.

Cena balíčku dokumentů pro převod nemovitostí či převodu družstevního podílu

Pro realitní kanceláře - 9 000,-Kč. + DPH
Pro ostatní - 11 000,-Kč + DPH

Balíček dokumentů pro klienty realitní kanceláře představuje vypracování

 • smlouvy kupní o převodu vlastnického práva k nemovitosti, event. jiné obdobné smlouvy (např. darovací, směnná)
 • návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků, popř. listin

nebo

 • smlouvy o převodu družstevního podílu
 • smlouvy o finančním vyrovnání
 • smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků, popř. listin

a zahrnuje:

 • vypracování návrhu smluv pro konkrétní případ, zapracování běžných připomínek klienta
 • zajištění podpisu smluv klienty
 • ověření pravosti podpisu klientů na potřebném počtu vyhotovení KS
 • zajištění vypořádání kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy
 • informování o pohybech na účtu advokátní úschovy
Smlouva o smlouvě budoucí kupní (obsahuje plný text kupní smlouvy)10 000 Kč + DPH
Kupní smlouva včetně návrhu na vklad (smlouva o převodu nemovitosti)9 000 Kč + DPH
Návrh na vklad do katastru nemovitostí1 500 Kč + DPH
Smlouva o převodu družstevního bytu a dohoda o ceně za převod9 000 Kč + DPH
Smlouva o úschově (advokátní úschova peněz)6 000 Kč + DPH
Smlouva o nájmu bytu7 000 Kč + DPH
Smlouva o nájmu domu k bydlení7 000 Kč + DPH
Smlouva o nájmu nebytového prostoru7 000 Kč + DPH
Smlouva zástavní8 000 Kč + DPH
Smlouva darovací8 000 Kč + DPH
Smlouva o zřízení věcného břemene8 000 Kč + DPH
Revize smluvindividuální, dle rozsahu, 2 500 Kč/ 1 hod. + DPH

Reference

Za Mě mohu jedině doporučit advokátní kancelář JUDr.Aleny Peškové, vždy precizní příprava smluv, časová flexibilita a hlavně co se v dnešní době velmi cení spolehlivost, odbornost a bezchybnost ve smlouvách. Oceňuji taktéž velmi přátelský a lidský přístup vždy s úsměvem všech tří dám, mohu s klidnou duší vřele doporučit tento profesionální tým na nejvyšší možné úrovni.

Pavel Slaboch - Realitní kancelář

Advokátní kancelář AK Pešková si mne získala svým milým a lidským přístupem zabaleným do elegantního obalu tří dam. Na jejich odbornost a pečlivost se mohu spolehnout i v těch nejsložitějších případech, což je pro mne nejdůležitější. Z každého jednání odcházím s úsměvem na rtech díky hezky strávenému času a současně dobře odvedené práci.

Lukáš Hojdan, Obchodní ředitel, ELVO PROPERTY a.s.

Dovolujeme si touto cestou vyjádřit maximální spokojenost se spoluprací naší realitní kanceláře s advokátní kanceláří JUDr. Aleny Peškové. Na realitním trhu se pohybujeme od roku 2008 a po celou dobu jsme hledali stabilního partnera, který by nám poskytoval komplexní, bezchybný a kvalitní právní servis a také aktivně zaštiťoval naše obchodní případy. Po více než dvouleté spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Peškové si dovolím říci, že jsme takového partnera našli. Při spolupráci na desítkách převodů vlastnického práva, jsme my i naši klienti, ocenili zejména vysokou profesní erudovanost v oblasti nemovitostního práva, bezvýhradnou kvalitu všech připravených smluv potvrzenou katastrem nemovitostí, rychlost přípravy jednotlivých listin (kupní a úschovní smlouvy, prohlášení vlastníka, dohody o převodu podílů členů družstva atd.), velkou časovou flexibilitu při podpisových schůzkách a v neposlední řadě i velmi milou a přátelskou atmosféru, která dodává naším klientům pocit bezpečí a pocitu, že je o ně dobře postaráno. Kdykoliv můžeme do advokátní kanceláře zavolat pro konzultaci či se poradit o správném postupu. S advokátní kanceláří JUDr. Peškové v zádech se s klidným svědomím pouštíme i do složitějších obchodních případů. V neposlední řadě velmi oceňujeme flexibilitu paní doktorky při výplatě svěřených finančních prostředků.

Mgr. Michael Děd, Myšák reality

Se službami advokátní kanceláře jsme maximálně spokojeni. Jakýkoliv problém, který jsme museli s našimi klienty řešit (zástavní  práva, exekuce, věcná břemena nebo jiné právní vady), vyřešil tým JUDr. Peškové velmi rychle, precizně a na špičkové profesionální úrovni.

Kateřina Ondrušová, Realitní společnost České spořitelny

S advokátní kanceláří JUDr. Aleny Peškové spolupracuji již několik let a musím velmi pozitivně hodnotit profesionální a osobní přístup nejenom její, ale celé kanceláře.  Za dobu naší  spolupráce se zrealizovalo nespočet obchodních případů, které nejenom že přinesli kýžený efekt, tedy spokojenost všech zúčastněných stran, ale především reakce těch mnoha klientů, kteří velmi pozitivně hodnotili i osobní a lidský přístup celé této kanceláře. Pro mne osobně je takovýto přístup  velmi důležitý,  a proto je moje  spolupráce s touto advokátní kanceláří jasnou volbou.

Jiří Bílek, Smart home investments s.r.o.

S advokátní kanceláří paní JUDr. Aleny Peškové jsme nadmíru spokojeni. Kancelář funguje skvěle, rychle, svědomitě a se vší profesionalitou. Naše kancelář i naši klienti jsou spokojeni a to je náš cíl. Spolupráci s touto kanceláří mohu jen doporučit.

Ivana Richterová, majitelka realitní kanceláře Century21 Finem.

Vždy, když potřebujeme rychlý, vstřícný, cenově dostupný a profesionální právní servis při prodeji nemovitosti našich klientů, obracíme se na advokátní kancelář paní doktorky Peškové, které touto formou děkuji za dosavadní skvělou spolupráci.

Michal Souček, QARA s.r.o.

Bez perfektního právního servisu se neobejde žádná realitní kancelář. Stejně tak lze říci, že bez perfektního právního servisu Advokátní kanceláře JUDr. Aleny Peškové se neobejde naše realitní kancelář. Je naším významným partnerem, který nám zajišťuje ten nejlepší právní servis. A navíc, jedná se o půvabné dámy s milým úsměvem.

Jan Rajský, Reality Rajský

S advokátní kanceláří spolupracujeme již několik let. Stále oceňujeme vysokou užitnou hodnotu jejích služeb, které jsou za rozumnou cenu, férové jednání a vstřícnost.

Martin Schuster, Pausé s.r.o.

Advokátní kancelář JUDr. Aleny Peškové reaguje rychle a velmi vstřícně na osobní schůzky a dojednávání podrobností kolem obchodů. Veškeré smlouvy zpracovává pečlivě a s ohledem na potřeby klienta. Jejich kanceláře mají pozitivní atmosféru. Po celou dobu využívání jejich služeb jsem maximálně spokojená.

Kateřina Krčmářová, Realitní tým

S advokátní kanceláří paní doktorky Aleny Peškové řešíme právní záležitosti nákupů a rekonstrukcí nemovitostí. Veškeré zkušenosti jsou veskrze pozitivní. Velmi oceňuji vysoce profesionální přístup, přehled a očividné zkušenosti, bryskní vyřízení všech náležitostí, schopnost dobré komunikace, spolehlivost a přátelské jednání její i celého jejího týmu. Spolupráci všem budoucím potencionálním klientům mohu jen vřele doporučit.

Ing.arch. MgA. Milena Kubiszová (Skvadra architekti)

Při své práci potřebujeme ty nejspolehlivější lidi, kteří své práci rozumí a dokáží věci vyřešit ke spokojenosti všech zúčastněných stran a je mi tak velkým potěšením spolupracovat právě s kanceláři JUDr. Aleny Peškové i jejím teamem v podobě Míši a Lenky, které vždy a pokaždé splnili mé nejvyšší očekávání“.

Martin Křupka, Fioreal s.r.o

Z mnohaleté realitní praxe víme, že kvalitní právní servis je základem pro úspěšný obchod. Profesionální opora, kterou nám advokátní kancelář JUDr. Aleny Peškové nabízí, je jedním z rozhodujících faktorů při provozování realitní kanceláře. Řešení složitých případů, nadstandardní služby, ochota a rychlost je zde samozřejmostí. Za společnost Aktivreality a celý početný tým makléřů mohu Advokátní kancelář JUDr. Aleny Peškové pouze doporučit.

David Horáček, Aktivreality

S advokátní kanceláří JUDr. Aleny Peškové spolupracujeme již řadu let ve velké spokojenosti. V naší společnosti dbáme na vysoký standard poskytovaných služeb a advokátní servis při převodu nemovitosti je jedním z velmi důležitých prvků v celém realitním obchodě. Využíváním služeb advokátní kanceláře JUDr. Aleny Peškové tento vysoký standard a profesionalitu splňujeme v nejvyšší možné míře a odráží se to na úspěchu celé naší společnosti.

Mgr. Jitka Horáčková, RealitníRevoluce.Cz

Spolehlivost, ochota, bezchybné rozhodování a zkušenosti. To je jen malý výčet pozitivních atributů, které nás při každodenním kontaktu s Advokátní kanceláří JUDr. Aleny Peškové potkávají. Za dlouhou dobu spolupráce, jak s Paní Peškovou, tak s celým týmem její kanceláře můžeme jen poděkovat a spokojeně advokátní kancelář doporučit všem, kteří hledají kvalitní servis, srozumitelné smlouvy a profesionální řešení.

David Horáček, EliteLiving

Dobrý den, paní doktorko, chtěl bych vyjádřit pochvalu nad prací paní Lenky Posluchové. Veškeré záležitosti, připomínky, smlouvy řešila včas, ve velmi přátelské a korektní atmosféře. Velmi dobře se mi s ní spolupracovalo. Připomínky měla trefné a podnětné. Opravdu děkuji, zasloužila se o dobrou pověst vaší advokátní kanceláře. Děkuji.

Ing. Jiří Falout, České Budějovice

Ráda bych tímto vyjádřila poděkování za skvělou spolupráci. Nestává se mi často, že by se mi nedostávala slova, ale pouhé spolehlivost, ochota, vstřícnost, přátelský přístup, profesionalita, zkušenost...to nestačí plně vyjádřit mou spokojenost a mé vnímání kanceláře paní JUDr.Peškové. Opravdová přidaná hodnota pro mě je pocit opory a bezpečí při řešení jednotlivých právních servisů. Obracím se s obrovskou dávkou důvěry. Těším se na další spolupráci :-)

Bc. Zuzana Lang, Dis.

1) spolupráci hodnotím velkou 1.; 2) služba All iclusive - tj. rychlé vypracování 3 smluv do 3 - pracovních dní kanceláří; 3) Advokátní úschova peněz - velmi spolehlivá a na základě 3- stranné smlouvy, pojištění vkladů, rychlý převod peněž po předložení LV nového majitele (v mém případě do 2 dnů po předložení LV!); 4) Profesionální vypracování Smlouvy o převodu vlastnictví na katastru za 27 dní - od zaplacení poplatku; 5) Vynikající znalost katastrálního práva a nového OZ ze strany paní doktorky - podtržená 1. 6) Její bezprostřednost i výborná komunikace s paní doktorkou.

Jan KachlíkNaši klienti


ABC Reality Praha
Smart home Investments s.r.o.
Golden Way Group s.r.o.

Kontakty

Advokátní Kancelář Pešková

Na Poříčí 1071/17
Praha 1 - Nové Město
PSČ: 110 00

info@akpeskova.cz
tel: +420 774 140 401

JUDr. Alena Pešková

alena.peskova@akpeskova.cz
+420 774 140 401

Mgr. Michaela Krajčovičová

michaela.krajcovicova@akpeskova.cz
+420 776 290 720

Mgr. Lenka Posluchová

lenka.posluchova@akpeskova.cz
+420 603 563 830

Kde nás najdete Na Poříčí 1071/17, Praha 1 - Nové Město